Právo na zrušení


Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy
. (Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský ani samostatně výdělečný)

Stanovy pro zrušení smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do jednoho měsíce bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí jeden měsíc ode dne,

- kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a toto je nebo bude dodáno jednotně;

- při kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete poslední zboží, pokud jste si objednali více zboží jako součást jednotné objednávky a toto zboží je dodáváno samostatně;

- při kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední položku, pokud jste objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo položkách;

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Krosno Glass S.A., Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, tel.: +48 692 476 736, e-mailová adresa: service@krosno.cz)o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou kvůli tomuto vrácení účtovány žádné poplatky.

Můžeme vám odmítnout vrátit peníze, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy nebo na adresu GLS Depot 14 - ECE LOGISTICS KrosnoGlass An der Autobahn 9 03048, Cottbus vrátit nebo předat. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro ověření kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo zániku platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

- na dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena;
- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které obchodník nemá vliv;
- na dodávky novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv na předplatné.

Právo na předčasné odstoupení od smlouvy zaniká u smluv

- na dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;
- za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- za dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;  

Vzorový formulář pro zrušení rezervace

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a odešlete tento formulář.)

- Na adresu Krosno Glass S.A., Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, emailová adresa:service@krosno.cz :

- Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/
  poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je výpověď podána v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.